Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.jedzenieznatury.pl
 1. Definicje
Sklep internetowy: „Jedzenie z natury”, działający pod adresem internetowym www.jedzenieznatury.pl (dalej: „Sklep”), prowadzony jest przez prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: LABAN INTERACTIVE Artur Łabanowski ul. Kardynała Wyszyńskiego 7/12 32-500 Chrzanów REGON: 360418315, NIP: 6282203503 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z siedzibą w przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 7/12 32-500 (dalej: „Sprzedający”).

Adres do korespondencji:  ul. Kard. Wyszyńskiego 7/12 w Chrzanowie ( kod pocztowy:32-500 Chrzanów).
 1. e-mail:  jedzenieznatury@gmail.com 
 2. Telefon: +48 695-299-333
 §1 Definicje
 • Dane Kupującego - imię i nazwisko, adres (miejscowość, nazwa ulicy, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy), adres e-mail, nr telefonu a ponadto - wyłącznie w przypadku Kupujących niebędących konsumentami  - nazwa firmy, NIP, adres siedziby firmy - podawane przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia.
 • Adres reklamacyjny oraz Adres do składania oświadczeń o odstąpieniu od umowy:  ul. Kardynała Wyszyńskiego 7/12 32-500 Chrzanów
 • Dostawa – rodzaj usługi przewozowej określonej w Załączniku nr 2 do Regulaminu wraz z cenniku Dostaw wskazanym w w ZAŁĄCZNIKU NR 1 do Regulaminu - udostępnione Kupującemu do wyboru w trakcie składania Zamówienia.
 • Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca w Sklepie zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Kodeks cywilny – Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U.1964.16.94) z późniejszymi zmianami.
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 • Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 • Miejsce wydania Produktu – adres dostawy Produktu wskazany w Zamówieniu przez Kupującego. 
 • Moment wydania Produktu – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie Przedmiot w posiadanie.
 • Płatność – metoda dokonania zapłaty za Produkt udostępniona Kupującemu do wyboru w trakcie składania Zamówienia.
 • Prawo konsumenckie – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U.2014.827).
 • Produkt – wybrane przez Kupującego produkty będące przedmiotem Umowy.
 • Termin realizacji – określona przez Sklep  liczba godzin lub dni roboczych niezbędnych do realizacji zamówienia określona w trakcie składania zamówienia.
 • Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, Dane Kupującego i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sklepem.
§2 Warunki ogólne
 1. Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Miejsce wydania Produktu musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Sprzedający zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać produkty wolne od wad.
 4. Sprzedający jest płatnikiem podatku VAT.
 5. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania Sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu, należy je wszystkie wyłączyć́. 
 6. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
  §3 Zamówienia. Zawarcie umowy sprzedaży
 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu JEDZENIEZNATURY.PL (tzw. zakupy bez rejestracji).
 3. W celu rejestracji, Kupujący powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedającego na stronie internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedającego poprzez wybór odpowiedniej funkcji w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Klient ustala hasło.
 4. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Kupujący otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej potwierdzenie rejestracji przez Sprzedającego. Z tą chwilą Kupujący uzyskuje możliwość dostępu do konta klienta, i dokonywania zmian danych przekazanych podczas rejestracji danych (za wyjątkiem Loginu) oraz uzyskuje możliwość korzystania z pozostałych usług oferowanych przez Sprzedającego za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
 5. W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien wykonać następujące czynności:
A. wybór towaru (rodzaj towaru, liczby sztuk zamawianego towaru etc.)
B. dodanie Produktu do Koszyka poprzez klknięcie przycisku „DO KOSZYKA”;
C. wybór sposobu Dostawy;
D. wybór rodzaju Płatności;
E. podanie Danych Kupującego niezbędnych do realizacji Zamówienia.
F. złożenie w Sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ”.
 1. Przez kliknięcie w link „ZAMAWIAM I PŁACĘ” Kupujący potwierdza fakt złożenia Zamówienia, a Sklep potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji w drodze wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Kupującego podany w trakcie składania Zamówienia.
 2. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „ZAMAWIAM I PŁACĘ” Kupujący ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Produktu w Zamówieniu, jak i Danych Kupującego.
 3. Złożenie Zamówienia w sposób wskazany w ust. 5 i 6 stanowi prawnie wiążącą umowę sprzedaży zawieraną pomiędzy Sklepem a Kupującym.
§4 Dostawy i płatności
 1. Wszystkie ceny podawane przez Sklep wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Kupującego.
 2. Podane na stronie internetowej Sklepu ceny Produktów nie zawierają kosztu Dostawy. Koszt dostawy ponosi Kupujący.
 3. Opłaty za Dostawę towarów podane są w trakcie składania Zamówienia. Wyboru sposobu Dostawy dokonuje Kupujący w trakcie składania Zamówienia.
 4. Zamówione Produkty dostarczane są w terminach właściwych dla wybranej przez Kupującego opcji wysyłki. Zakupy dokonane przed godziną 12.00 dnia roboczego są przygotowane do wysyłki tego samego dnia roboczego. W przypadku zamówień dokonanych po godzinie 12.00 dnia roboczego, przygotowanie do wysyłki następuje do godziny 12.00 następnego dnia roboczego.
 5. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:
  1. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24,
  2. płatność kartą poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24
 6. Wyboru sposobu płatności Kupujący dokonuje w trakcie składania Zamówienia.
§5 Prawo do odstąpienia od umowy
 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 zd.2.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od Momentu wydania Produktu, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U.2014.827)  a także załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Sprzedający dodatkowo doręczy Konsumentowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z Produktem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument przesyła na Adres do składania oświadczeń o odstąpieniu od umowy.
 4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty odstąpienia od umowy (koszt wysyłki towaru do Sklepu w sposób wybrany przez Konsumenta).  Zwracany Produkt Konsument przesyła na Adres do składania oświadczeń o odstąpieniu od umowy.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty Dostawy poniesione przez Konsumenta przy zakupie Produktu, z tym że jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sklep w chwili składania Zamówienia, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.
 9. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy.
 10. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
A. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
B. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
C. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
D. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
E. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

§6 Wady Produktu i rękojmia
 
 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupujących za Wady na zasadach określonych w art. 556 i następne Kodeksu cywilnego (rękojmia).
 2. W celu złożenia reklamacji, Kupujący zgłasza Sprzedającemu zaistniałą wadę w formie pisemnej poprzez dokonanie jej opisu oraz określając swoje żądanie przewidziane w ramach rękojmi. Żądając obniżenia ceny, Kupujący w piśmie reklamacyjnym określi dodatkowo kwotę, o którą cena ma zostać obniżona.
 3. Pismo reklamacyjne Kupujący przekazuje Sprzedającemu przesyłając je listem poleconym na Adres reklamacyjny.
 4. W przypadku żądania przez Kupującego w ramach reklamacji Kupujący dostarczy reklamowany Produkt na koszt Sklepu na Adres reklamacyjny. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym Produkt się znajduje
 5. W razie rozpatrzenia reklamacji zgodnie z żądaniem Konsumenta, jeżeli żądanie to dotyczy wymiany lub naprawy towaru, Sklep wyśle niezwłocznie do Kupującego na swój koszt produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy). W przypadku uwzględnienia żądania obniżenia lub zwrotu ceny, Sklep zwróci Kupującemu kwotę określoną przez Kupującego, nie później niż w ciągu 14 dni od uwzględnienia żądania.
 6. Reklamacja Konsumenta zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Produkt zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
§7 Usługi
 1. Sprzedający świadczy nieodpłatnie na rzecz Kupujących, drogą elektroniczną następujące usługi:
 1. prowadzenie konta klienta;
 2. Newsletter.
  1. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
  2. Usługa prowadzenia konta klienta, dostępna jest po dokonaniu rejestracji, na zasadach opisanych w § 3 ust. 3 i 4 Regulaminu.
  3. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Kupujący, który podczas Rejestracji aktywuje odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym i wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu dedykowany formularz udostępniony przez Sprzedającego na stronie internetowej Sklepu oraz wyrazi zgodę na korzystanie z usługi. Po przesłaniu wypełnionego dedykowanego formularza, Kupujący otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w dedykowanym formularzu potwierdzenie otrzymania wypełnionego formularza przez Sprzedającego, wraz z przekierowaniem na stronę internetową Sklepu, za pomocą którego Kupujący jest zobowiązany potwierdzić wolę skorzystania z usługi. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia usługi Newstletter jest dokonanie potwierdzenia przez Kupującego woli skorzystania z usługi.
  4. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedającego na adres poczty elektronicznej Kupujących, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sklepu. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedającego do Kupujących, którzy dokonali subskrypcji na zasadach określonych w ust.4.
  5. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej: jedzenieznatury@gmail.com
  6. Kupujący, który dokonał rejestracji może samodzielnie usunąć konto klienta lub zgłosić takie żądanie Sprzedającemu.
§7 Dane osobowe
 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupujących Sklepu jest Sprzedający.
 2. Dane osobowe podane przez Kupujących na stronie Sklepu przetwarzane są w celach realizacji umowy sprzedaży oraz w celach marketingowych, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.). Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych w trakcie składania Zamówienia. 
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności.
§9 Postanowienia końcowe
 1.  O treści zmian Regulaminu każdy Kupujący zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedającego na stronie głównej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu przez okres co najmniej 10 kolejnych dni roboczych, zaś Kupujący posiadający konto klienta zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedającego poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
 2. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony w ust. 1 nastąpi nie później niż na 7 dni roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Kupujący posiadający konto klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedającego w ciągu 7 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług elektronicznych z zastrzeżeniem zachowania wszelkich praw nabytych przez strony.
 3. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna dla Kupującego w każdym czasie w zakładce „Regulamin” na stronie internetowej Sklepu. W trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Ustawy Kodeks Cywilny i Prawa konsumenckiego.
 5. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
  1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
  2. mediację
  3. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
  4. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.
 6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 6 stycznia 2016 r.
 
ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 (formularz ten należy wypełnić i odesłać na poniżej podany adres tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy sprzedaży zakupionych towarów)
 
Ja/my* niżej podpisani
…………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................
niniejszym informuję/informujemy* Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:
1)
2)
(…)
zawartej w dniu….................................................. . Wskazany/wskazane * powyżej towar/towary*  został/zostały* przeze mnie odebrany/odebrane w dniu
………………………………………………….. .
(*niepotrzebne skreślić)
Imię/imiona* i nazwisko/nazwiska* konsumenta/ów*:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zwrotu kosztów prosimy dokonać na:
•rachunek bankowy numer…………………………………………………………………………………………….
•przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.
Data i podpis
___________________

 
 

Przejdź do strony głównej

Skontaktuj się
z nami

Jedzenie Z Natury

ul. Kard. Wyszyńskiego 7/12
32-500 Chrzanów

Numer Telefonu

609 912 630